Home

Farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski

Posiadasz grunt?
Wynajmij go nam i zarabiaj!

Szukamy działek:
– o powierzchni min. 1 ha
– IV,V,VI klasy gruntu
– z drogą dojazdu
– niezacienionych przez drzewa lub budynki

Proponujemy:
– od 15.000 zł za 1 ha/ rok
– czynsz waloryzowany o wskaźnik inflacji

Formularz zgłoszeniowy:

Sprawdzimy możliwość posadowienia farmy na Twojej działce i poinformujemy Cię o rezultatach.

  Najczęściej zadawane pytania:

  Czas dzierżawy to 29 lat, okres ten związany jest m.in. z gwarancją modułów fotowoltaicznych, która wynosi 25 lat.

  Tak, Wydzierżawiający uprawniony jest do korzystania z Nieruchomości w części niezajętej na potrzeby elektrowni słonecznej, pod warunkiem, że w żaden sposób nie będzie to kolidowało z budową, eksploatacją ani późniejszą rozbiórką elektrowni słonecznej, ani też nie będzie wpływało negatywnie na jej efektywność.

  Tak, Wydzierżawiający może sprzedać lub wydzierżawić, pozostałą część nieruchomości, lub działki sąsiadujące z posadowioną farmą fotowoltaiczną w trakcie trwania umowy.

  W wypadku, gdy na skutek prac budowlanych na Nieruchomości, zniszczeniu ulegną płody rolne lub zasiewy, Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu ich równowartości na rzecz Wydzierżawiającego według średnich cen skupu takich płodów / zasiewów w danym regionie.

  Tak, Dzierżawca jest uprawiony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz dowolnej osoby trzeciej bez konieczności uzyskania na to dodatkowej zgody Wydzierżawiającego.

  Tak, czynsz będzie waloryzowany co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Tak, Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z następujących przyczyn:

  1) w przypadku używania przez Dzierżawcę przedmiotu Umowy do celów innych niż określonych w Umowie,

  2) w przypadku zwłoki Dzierżawcy w płatności czynszu.

  Czynsz dzierżawny będzie płatny od momentu rozpoczęcia robót budowlanych w systemie  do 10 stycznia każdego roku z góry a za rok rozpoczęcia budowy najpóźniej w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych proporcjonalnie do ilości pozostałych dni do końca roku.

  Po wygaśnięciu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt doprowadzić grunty do stanu pierwotnego, który opisany zostanie w protokole sporządzonym w dniu rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.

  Nie, Dzierżawca obejmuje nieruchomość z prawem do używania i pobierania pożytków do celów związanych z rozwojem (projektowaniem), budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

  Nie, to Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od dzierżawionej nieruchomości oraz wszelkich innych opłat publicznoprawnych związanych z działalnością Dzierżawcy, które mogą wyniknąć w trakcie trwania umowy.

  Nasze realizacje

  Warto wiedzieć

  Innowacje

  Działalność charytatywna

  Call Now Button